Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Vaste Lasten Consulent

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

De Vaste Lasten Consulent
De Vaste Lasten Consulent, gevestigd te Didam aan de Korte Spruit 29*, 6942 ZH

Wederpartij
De wederpartij is degene aan wie De Vaste Lasten Consulent enig advies heeft verstrekt, een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Vaste Lasten Consulent gedane adviezen, aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of met De Vaste Lasten Consulent gesloten overeenkomsten, waarbij De Vaste Lasten Consulent zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Vaste Lasten Consulent zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

De Vaste Lasten Consulent heeft het recht deze voorwaarden en de overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. De Vaste Lasten Consulent is niet verantwoordelijk voor het inlichten van wederpartij over enige wijziging van de voorwaarden of overeenkomst. Wederpartij is verantwoordelijk voor regelmatig opnieuw bekijken van deze voorwaarden op de website van De Vaste Lasten Consulent.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Vaste Lasten Consulent slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Vaste Lasten Consulent en de wederpartij zijn overeengekomen.

Indien een of meer van de bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden niet bindend, afdwingbaar of geldig zijn, dan blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst geldig en bindend. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepalingen welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 Lidmaatschap
De Vaste Lasten Consulent biedt een lidmaatschap aan. Dit lidmaatschap houdt in dat De Vaste Lasten Consulent op door De Vaste Lasten Consulent te bepalen momenten vrijblijvend informatie geeft aan haar leden. De leden betalen hiervoor een vergoeding. Het lidmaatschap is met een opzegtermijn van een maand kosteloos opzegbaar. Reeds betaalde vergoedingen zijn nooit terug te vorderen.

Adviezen van De Vaste Lasten Consulent zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. De Vaste Lasten Consulent accepteert geen aansprakelijkheid voor dit advies.

Indien De Vaste Lasten Consulent extra service of diensten levert dan vrijblijvend advies, is dit altijd voor rekening en risico van wederpartij. De Vaste Lasten Consulent accepteert hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De Vaste Lasten Consulent is geen partij bij transacties welke na advies of andere tussenkomst van De Vaste Lasten Consulent zijn aangegaan. In aanvulling; De Vaste Lasten Consulent kan niet garanderen dat de bij transactie betrokken partijen afspraken uitvoeren of nakomen.

Lidmaatschap van De Vaste Lasten Consulent leidt tot een inspanning verplichting van De Vaste Lasten Consulent en nooit tot een resultaat verplichting.

Artikel 4 Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat De Vaste Lasten Consulent een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Vaste Lasten Consulent is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

In het geval wederpartij per e-mailbericht enige aanvraag heeft gedaan en wederpartij binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) De Vaste Lasten Consulent heeft ontvangen, dient het bericht van wederpartij als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien wederpartij binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) De Vaste Lasten Consulent wenst te ontvangen, dient de wederpartij zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) De Vaste Lasten Consulent heeft bereikt.

Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de wederpartij, door De Vaste Lasten Consulent aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door De Vaste Lasten Consulent gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van De Vaste Lasten Consulent het tegendeel blijkt.

Artikel 5: Inschakeling derden
Het is De Vaste Lasten Consulent toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De Vaste Lasten Consulent zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Vaste Lasten Consulent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6: Honorarium en betaling
Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van De Vaste Lasten Consulent wordt voldaan.

Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. De Vaste Lasten Consulent is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van De Vaste Lasten Consulent beïnvloeden.

Betalingen door de wederpartij dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door De Vaste Lasten Consulent voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

Verrekening door de wederpartij van de door De Vaste Lasten Consulent gefactureerde abonnementen en bedrage met een door de wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door De Vaste Lasten Consulent uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de wederpartij daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan De Vaste Lasten Consulent te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatie tarief.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van De Vaste Lasten Consulent aanleiding geeft, is De Vaste Lasten Consulent bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Termijnen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door De Vaste Lasten Consulent opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 8: Medewerking door de wederpartij
De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan De Vaste Lasten Consulent die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van De Vaste Lasten Consulent zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is De Vaste Lasten Consulent bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan De Vaste Lasten Consulent verschafte informatie.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van De Vaste Lasten Consulent
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van De Vaste Lasten Consulent alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Vaste Lasten Consulent bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Vaste Lasten Service wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden de nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

In het geval beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Vaste Lasten Consulent in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buiten-contractueel, van De Vaste Lasten Consulent alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Vaste Lasten Consulent bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de wederpartij in rekening gebrachte honorarium.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de wederpartij geen rechten ontlenen.

De Vaste Lasten Consulent is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen.

De Vaste Lasten Consulent is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Vaste Lasten Consulent gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Vaste Lasten Consulent kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

De Vaste Lasten Consulent is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan De Vaste Lasten Consulent verzonden (email)berichten De Vaste Lasten Consulent niet hebben bereikt.

De wederpartij is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met De Vaste Lasten Consulent indien DeVaste Lasten Consulent zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door wederpartij te worden nagekomen.

Artikel 10: Overmacht
De Vaste Lasten Consulent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Vaste Lasten Consulent redelijkerwijze niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van De Vaste Lasten Consulent ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Vaste Lasten Consulent geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico ingeval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoer verboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Vaste Lasten Consulent kan worden gevergd.

Artikel 11: Privacy
De Vaste Lasten Consulent respecteert de privacy van wederpartij.

Alle gegevens door wederpartij aan De Vaste Lasten Consulent verstrekt zullen met zorg worden behandeld en uitsluitend voor uitoefening en ter optimalisatie van de dienstverlening van De Vaste Lasten Consulent worden gebruikt.

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van De Vaste Lasten Consulent zal De Vaste Lasten Consulent de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Vaste Lasten Consulent is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13: Verval van recht
Alle vorderingrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij, uit welken hoofde dan ook jegens De Vaste Lasten Consulent in verband met door De Vaste Lasten Consulent verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.